สายยนต์  จ้อยนุแสง
SAIYON JOYNUSANG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
saiyon.j@hotmail.com
089-9447350