ดร.อุพิษ  เหมือนทอง
DR.UPIT MUANTHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Upit_Muan@hotmail.com
093-519-8347